Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ตั้งค่าก่อนใช้งาน

ตั้งค่าก่อนใช้งาน

ก่อนเข้าใช้งานโปรแกรม MS Access ต้องมีการตั้งค่าความปลอดภัยของแต่ละเครื่องที่จะนำโปรแกรมไปใช้งานก่อน เพื่อให้ code ที่เขียนไว้ใช้งานได้

1. CFG1 2. CFG2
3. CFG3 4. CFG4
5. CFG5
6. CFG6 7. CFG7

 

 

Comments are closed.