Author Archives: Deetookfree

ตั้งค่าก่อนใช้งาน

ก่อนเข้าใช้งานโปรแกรม MS Access ต้องมีการตั้งค่าความปลอดภัยของแต่ละเครื่องที่จะนำโปรแกรมไปใช้งานก่อน เพื่อให้ code ที่เขียนไว้ใช้งานได้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.    

Continue Reading...